ارائه ی مطالبی با موضوع ریاضیات و کامپیوتر،شامل:مقالات ،ترفند ها ،نمونه سوالات و ...

درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
امكانات جانبي
 

8 ـ كداميك از دستورات زير ديسكت را طوري فرمت مي كند كه قادربه راه اندازي سيستم شود و برچسبي بنام Azmoon داشته باشد .

الف ـ Format A:/V:AZMOON/S                             

ب ـ Format A:/S:AZMOON/V

ج ـ Format A:/U:AZMOON/B

د ـ Format A:/B:AZMOON/V

9ـ كداميك از فرمانهاي زير نادرست است ؟

الف ـ copy *.exe con                                                            ب ـ del ali.?at

ج ـ attrib*+h\*.sys                                                               د ـ path c:\dos;d:\tp7

 

10ـ كدام فرمان براي ايجاد يك فايل صحيح مي باشد؟

الف ـ MD BOOK.TXT                                             ب ـ COPY BOOK.TXT C:\

ج ـ COPY BOOK.TXT CON                                  د ـ COPY CON BOOK.TXT

11ـ از كدام فرمان براي نمايش خصوصيات فايلها و فهرستها استفاده مي شود؟

الف ـ ATTRIB               ب ـ PATH                     ج ـ DIR                         د ـ SYS

12ـ براي ايجاد شاخه از چه فرماني استفاده مي شود ؟

الف ـ MD          ب ـ CD                           ج ـ RD                                  د ـ DIR

13ـ براي اطلاع از ساعت سيستم از چه فرماني استفاده مي شود ؟

الف ـ TIME               ب ـ DATE                  ج ـ VER                           دـ DIR

14ـ براي تغيير برچسب ديسك از چه فرماني استفاده مي شود ؟

الف ـ CLS       ب ـ VOL                           ج ـ LABLE                        د ـ COPY

15ـ كدام فرمان صحيح نمي باشد ؟

الف ـ‌DIR *.DOC                                               ب ـ TYPE *.DOC

                ج ـ COPY *.TXT                                           د ـ DEL *.TXT

 

ب) سوالات WINDOWS

16ـ جهت جا به جا كردن آيكن ها از عمل . . . استفاده مي شود .

الف ـ كليك             ب ـ دابل كليك                        ج ـ درگ                       د ـ كليك راست

17ـ با كليك راست روي آيكن پوشه و انتخاب گزينه Properties مي توان . . .

الف ـ مشخصات پوشه را مشاهده كرد.                

ب ـ برنامه انتخاب شده را اجرا كرد .

ج ـ‌تنظيمات سيستمي را روي پوشه انجام داد       

د ـ پوشه مورد نظر را جابجا كرد .

18ـ توسط كدام دكمه از نوار عنوان ميتوان ابعاد پنجره را به حداكثر رساند ؟

الف ـ Refresh ب ـ Minimize                         ج ـ Close                          دـ Maximize

19ـ از گرينه Send to مي توان جهت . . . استفاده كرد .

الف ـ تازه كردن محتواي پنجره

ب ـ انتخاب گروهي آيكن هاي هم جوار

ج ـ ارسال سريع فايل و يا پوشه به درايو فلاپي

د ـ انتخاب گروهي آيكن هاي پراكنده

20ـ ناحيه سمت راست نوار وظيفه را . . . گويند .

الف ـ Notification           ب ـ Quick launch            ج ـ Toolbar              د ـ Taskbar

21ـ كدام گزينه صحيح نمي باشد ؟

الف ـ منو ، كادر مستطيل كوچكي است كه شامل اسامي متعدد است .

ب ـ به نوار افقي پايين صفحه دسك تاپ نوار وظيفه گويند .

ج ـ به نوار وظيفه مي توان نوار ابزارهاي ديگري نيز اضافه كرد .

د ـ هنگامي كه برنامه اي اجرا مي شود آيكن آن در منوي smart ديده نمي شود .

22- برنامه cleanup را در چه صورتي بكار مي بريم ؟

الف ـ براي تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات موجود در سيستم و اطلاعات رجيستري ويندوز

ب ـ براي حذف فايلهاي بلا استفاده كه فضاي خالي ديسك را افزايش دهد

ج ـ براي ساختن فايلهاي فشرده

د ـ براي تميز كردن Desk top

23ـ كدام گزينه صحيح نيست ؟

الف ـ فايل مجموعه اي از اطلاعات به هم پيوسته در رابطه با يك موضوع مي باشد .

ب ـ پوشه ( Folder ) داراي صفاتي از قبيل نوع ،‌اندازه ،‌ساعت ،‌تاريخ ايجاد مي باشد .

ج ـ پوشه محلي براي نگهداري فايل ها است

د ـ درون يك پوشه ،‌پوشه هاي ديگري نيز نگهداري مي شود كه به آنها زير پوشه گفته مي شود .

24ـ با انتخاب كدام گزينه سيستم به حالت نيمه خاموش مي رود ؟

الف ـ Restart                                                                      ب ـ log off          

ج ـ standby                                                                         د ـ turn off

25ـ كدام گزينه در ارتباط با مقايسه پنجره My computer , Windows Explorer درست نيست ؟

الف ـ براي مديريت فايل ها و پوشه ها ودرايوها از هر دو پنجره استفاده مي كنند.

ب ـ پنجره Windows Explorer بطور پيش فرض در ناحيه سمت چپ آن ساختاردرختي پوشه ها نمايش داده مي شود .

ج ـ براي مشاهده ساختار درختي پوشه ها در پنجره My computer بايد روي دكمه Folder كليك كنيد .

د ـ پنجره My computer شامل نوارهاي عنوان ، منو ، ابزار ، آدرس ، وضغيت مي باشد در حالي كه پنجره windows Explorer اين نوارها را ندارد .

26ـ براي تغيير نام دادن پوشه ها و فايلها :

الف ـ روي پوشه مورد نظر كليك كرده و گزينه Rename this folder را از نيمه چپ انتخاب كرده

ب ـ روي پوشه يا فايل مورد نظر كليك راست كرده و گزينه Rename را انتخاب كرده

ج ـ پس از انتخاب پوشه يا فايل مورد نظر كليد F2 را انتخاب كرده

د ـ هر سه مورد

27ـ فعال بودن گزينه . . . باعث عدم جابجايي نوار وظيفه مي گردد .

الف ـ lock the panel                                                      ب ـ lock the taskbar

ج ـ hide inactive icon                                                   د ـ hide the taskbar

28ـ كداميك از گزينه ها حداقل نيازهاي سخت افزاري براي نصب ويندوز XP مي باشد؟

الف ـ پردازنده 100 مگاهرتز                              

ب ـ كارت گرافيكي SVGA

ج ـ حداقل ظرفيت ديسك سخت 500 مگا بايت

د ـ حداقل حافظه RAM، 32 مگا بايت

29ـ براي جستجوي فايلهاي حداكثر 3 حرفي كه حرف آخر آنها a مي باشد از كدام معيار استفاده مي شود؟

الف ـ a??.*                           ب ـ ???a.*                  ج ـ ??a.?                      د ـ ??a.*

30ـ كدام گزينه از ويژگي هاي ويندوز XP به شمار نمي رود ؟

الف ـ امكانات چند رسانه اي                  ب ـ امنيت بيشتر                                                     

ج ـ شناخت سخت افزارهاي قديمي به صورت خودكار                      د ـ رابط گرافيكي

 

31ـ براي حذف فايلهاي غير ضروري از چه برنامه اي استفاده مي شود ؟

الف ـ disk Cleanup                                          ب ـ Recycle Bin

ج ـ Calculator                                                   د ـ Wordpad

32ـ براي بازيابي فايلهاي حذف شده از چه برنامه اي استفاده مي شود ؟

الف ـ My computer                                         ب ـ Recycle Bin

ج ـ Window Explorer                                   د ـ Ms Dos Prompt

33ـ دربرنامه نقاشي كار گزينه Set AS Wall Paper در منوي File چيست ؟

الف ـ براي چاپ نقاشي به كار مي رود

ب ـ تصوير موجود را به عنوان زمينه Desktop در نظر مي گيرد

ج ـ براي ذخيره تصوير به كار مي رود

د ـ براي تنظيم اندازه كاغذ به كار مي رود

34ـ براي باز كردن منوي Start از چه كليدهايي مي توان استفاده نمود ؟

الف ـ ALT + SPACE                                                           ب ـ ALT + TAB

ج ـ CTRL+ESC                                                                    د ـ ALT+F4

35ـ براي انتقال فايلها از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف ـ Cut – Copy                                                                  ب ـ‌Cut – Paste

ج ـ Del – Paste                                                                     د ـ Copy – Paste

36ـ در جستجوي فايلها بر اساس ظرفيت يا حجم ، كدام يك جزو گزينه ها نمي باشد ؟

الف ـ Don’t's Remember                                        ب ـ Small(less than 1 MB)

ج ـ Medium ( less than 1 MB)                               د ـ Large(more than 1 MB)

37ـ براي جستجوي فايلي كه يك كاراكتر آن را به خاطر نمي آوريم و همچنين كليه فايلهايي كه داراي توسعه خاصي هستند ،‌به ترتيب از راست به چپ از كدام علامتها بايد استفاده كرد ؟

الف ـ ? , *                                                ب ـ *  , ?

ج ـ ? , ?                                                  د ـ اصولاً نمي توان چنين حالتي را جستجو كرد .

38ـ براي تغيير طرح زمينه كدام گزينه مناسب است ؟

الف ـ Background                                                            ب ـ Screen saver

ج ـ Appearance                                                                               د ـ Setting

39ـ براي برگشت به محيط ويندوز از محيط DOS چه دستوري بايد صادر گردد؟

الف ـ Win                     ب ـ       Exit           ج ـ Quit                             د ـ Quick

40ـ نوار . . . در بالاي هر پنجره نمايانگر نام برنامه در حال اجراست

الف ـ منو                                                       ب ـ عنوان        

ج ـ كنترل                                                       د ـ ابزار

 

 شاد وپیروز باشید:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات امتحانی کامپیوتر
ن : ف-حاتمی
ت : هجدهم آبان ۱۳۸۶
 
موضوعات
آرشیو مطالب
امكانات جانبي